Warunki korzystania z gry

Warunki korzystania z gry

Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu ("Regulamin") jest umową prawną między SportsManager.pl Sp. z o.o. ("SM" lub "my") oraz Użytkownikiem ("ty"). Używając lub uzyskując dostęp do jakichkolwiek gier lub aplikacji SM ("Serwis"), zgadzasz się przestrzegać Warunki. Zasady Prywatności są inkorporowane niniejszymi warunkami. Poprzez uzyskanie dostępu lub korzystanie z Serwisu użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje przestrzeganie Regulaminu. SM zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik zgadza się przestrzegać takie zmiany lub korekty. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie należy korzystać z Serwisu. Użytkownicy są odpowiedzialni za okresowe przeglądanie Warunków. Twoje dalsze korzystanie z Serwisu po dokonanych zmianach lub aktualizacji stanowić będzie akceptację zmienionych warunków. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie używania Serwisu i rozliczenie wszystkich zobowiązań powstałych w trakcie korzystania z Serwisu. W przypadku naruszenia Regulaminu, SM zastrzega sobie prawo do wydania Ci ostrzeżenia dotyczącego naruszenia lub natychmiastowego zamknięcia lub zawieszenia wszystkich kont, które utworzyłeś w trakcie korzystania z Serwisu. Zgadzasz się na to, aby SM nie miało potrzeby wcześniejszego powiadomienia przed zakończeniem lub zawieszeniem twoich kont, ale może to zrobić.

Każdy Użytkownik może utworzyć w Serwisie jedno konto. Dodatkowo możliwe jest utworzenie kolejnych kont, jednak tylko za zgodą SM. W przypadku naruszenia tej zasady SM ma prawo do zamknięcia lub zawieszenia wszystkich kont utworzonych przez tego Użytkownika. Jeżeli na koncie użytkownika stwierdzony zostanie brak aktywności przez okres ponad 45 dni, SM zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia wszystkich kont utworzonych przez tego Użytkownika.

SM zastrzega sobie prawo do odmówienia użytkownikowi dostępu do Usług bez wypowiedzenia z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie wyłącznie, naruszenia Warunków. Zgadzasz się na to, aby SM mogło zaprzestać kontynuowania oferowania Usługi lub zmienić zawartość Usługi w dowolnym czasie, z dowolnego powodu bez uprzedzenia ciebie, bez żadnej odpowiedzialności.

Wszystkie dane zawodników i klubów wykorzystane w grach i aplikacjach SM są zmyślone, a ich zbieżność z prawdziwymi danymi jest przypadkowa.

Użytkownik oświadcza, że ma 13 lat lub więcej. Jeśli jesteś w wieku od 13 do 18 lat, Użytkownik oświadcza, że opiekun prawny przejrzał oraz zgodził się na Warunki.

Własność intelektualna / Prawo własności

Wszystkie materiały, które są częścią Usługi (w tym projekty, teksty, grafiki, zdjęcia, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie, muzyka, dźwięk i inne pliki, oraz ich wybór i układ) są chronione przez prawo przed nieautoryzowanym użyciem.

Cała zawartość Serwisu jest chroniona polskim prawem autorskim i/lub podobnym prawem innych jurysdykcji. Zgadzasz się, że żaden z materiałów, które są częścią usługi, nie może być modyfikowany, kopiowany, rozprowadzany, oprawiany, powielany, publikowany, pobrany, wyświetlany, przekazywany lub sprzedawany w żadnej formie w jakimkolwiek przypadku, w całości lub w części, lub w inny sposób wykorzystywany bez wyrażenia uprzednio pisemnej zgody przez SportsManager.pl Sp. z o.o., z wyjątkiem tego, że powyższe nie ma zastosowania do własnych Treści Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), które legalnie umieszczasz na Stronie. Każde inne zastosowanie materiałów objętych prawami autorskimi, w tym wykorzystanie do tego instrumentów pochodnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody SM. Wszelkie powielanie lub rozpowszechnianie materiałów niezgodnie z niniejszym Regulaminem jest zabronione i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

SM i/lub jej licencjodawcy pozostają właścicielami praw, tytułów i interesów, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, do wszystkich materiałów zamieszczonych w Usługach przez SportsManager.pl Sp. z o.o. Ty przyjmujesz do wiadomości, że nie nabywasz żadnych praw własności przy użyciu Usługi lub poprzez dostęp do jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Usłudze przez SportsManager.pl Sp. z o.o. albo ich dzieł pochodnych. SM udziela tobie osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej, ograniczonej licencji do korzystania z Serwisu wyłącznie w celu przeglądania i korzystania z Serwisu, w żadnym innym celu w ogóle. Licencja na korzystanie z Serwisu jest ograniczona przez Regulamin.

Treść Użytkownika

Zgadzasz się na to, że publikujesz treść w Serwisie z własnej woli, z wykorzystaniem technologii i narzędzi dostarczanych przez SportsManager.pl Sp. z o.o. Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie może rozpowszechniać, sprzedawać, przenosić lub licencjonować tej zawartości i/lub aplikacji w dowolny sposób, w każdym kraju lub w dowolnym portalu społecznościowym lub przez inne nośniki bez wyraźnej pisemnej zgody SportsManager.pl Sp. z o.o. Użytkownik udziela SM prawo do działania jako agent w swoim imieniu jako operator aplikacji.

Wszelkie dane, teksty, grafiki, fotografie oraz ich wybór i układ (dalej zwane "Treściami Użytkownika") przesłane do Serwisu są przedmiotem w całości lub w części, do bezgranicznego komercyjnego, niekomercyjnego i/lub w celach promocyjnych wykorzystania przez SportsManager.pl Sp. z o.o. Tekst, grafika i fotografie są umieszczane przez Ciebie i są udostępniane na wyłączną odpowiedzialność osoby, od której te treści pochodzą. W ten sposób użytkownicy są odpowiedzialni, a SM nie ponosi odpowiedzialności za pliki, które użytkownik wysyła lub w inny sposób udostępnia. SM może regulować Treści Użytkownika i nie gwarantuje dokładności, jakości lub integralności Treści Użytkownika opublikowanej za pośrednictwem aplikacji SM. Poprzez używanie SM przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że możesz być narażony na materiały, które możesz uznać za obraźliwe lub niewłaściwe. Zgadzasz się, że SM nie będzie pod żadną okolicznością ponosić odpowiedzialności za Treści Użytkownika, w tym, ale nie ograniczając się do błędów w Treści Użytkownika lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez wykorzystane Treści Użytkownika.

SM zastrzega sobie prawo do skasowania i trwałego usunięcia dowolnej Treści Użytkownika z Serwisu z lub bez wypowiedzenia.

Wirtualne Waluty / Towary

Usługa może obejmować możliwość zakupu wirtualnej waluty w grze ("Wirtualna Waluta"), która może wymagać uiszczenia opłaty za pomocą "prawdziwych pieniędzy" w celu uzyskania wirtualnej waluty. Usługa może również uwzględniać wirtualne w grze cyfrowe przedmioty ("Wirtualny Towar"), który może być nabyty od SM za "prawdziwe pieniądze" lub wirtualną walutę. Wirtualne Towary i Wirtualne Waluty nie mogą być wymieniane na prawdziwe pieniądze, towary lub inne przedmioty o wartości pieniężnej od SM lub innej osoby. Rozumiesz, że nie masz prawa lub tytułu w wirtualnych towarach lub wirtualnej walucie.

Twój zakup Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Towarów jest ostateczny i nie podlega zwrotowi, wymianie, zbywalności, z wyjątkiem własnego uznania przez SportsManager.pl Sp. z o.o. Nie można kupować, sprzedawać lub wymieniać Wirtualnych Towarów lub Wirtualnej Waluty poza Serwisem. Takie postępowanie jest naruszeniem Warunków i może spowodować usunięcie konta z Serwisu i/lub działania prawne.

SM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, zarządzania, kontroli i/lub wyeliminowania Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnego Towaru według własnego uznania. Ceny oraz dostępność wirtualnych towarów mogą ulec zmianie bez ogłoszenia.

Zasady postępowania / Wykorzystania

SM Serwis może dostarczyć kanały komunikacyjne, takie jak forum, strony społecznościowe lub czat ("Kanały Komunikacyjne") mające na celu komunikację z innymi użytkownikami Serwisu. SM nie ma obowiązku monitorowania tych kanałów komunikacji, ale może to zrobić i zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczonych w Kanałach Komunikacyjnych i usunięcie materiału w dowolnym momencie bez lub z ostrzeżeniem z jakiegokolwiek powodu wedle własnego uznania. SM może również zakończyć lub zawiesić dostęp do wszystkich kanałów komunikacji w każdej chwili bez uprzedzenia oraz bez podania przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czaty, komentarze lub materiały zamieszczone przez użytkowników na Kanałach Komunikacji nie są ani zatwierdzone ani kontrolowane przez SportsManager.pl Sp. z o.o., a te komunikaty nie powinny być uznane za przejrzane lub zatwierdzone przez SportsManager.pl Sp. z o.o. SM nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za wszelkie działania w Kanałach Komunikacji.

Zgadzasz się na to, że wszystkie komunikaty z Kanałów Komunikacyjnych są publiczne, a tym samym nie możesz oczekiwać prywatności w zakresie swojego korzystania z Kanałów Komunikacyjnych. SM nie jest odpowiedzialne za informacje które wybierzesz do podzielenia się nimi na Kanałach Komunikacji lub za działania innych użytkowników.

Zgadzasz się, że korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem i że będzie zgodne z zasadami użytkowania. W realizacji powyższego, oraz jako przykład, a nie jako ograniczenie, zgadzasz się na nie korzystanie z Serwisu w celu:

- zamieszczania, przesyłania, przekazywania lub rozpowszechniania w inny sposób informacji, które są obsceniczne, nieprzyzwoite, wulgarne, pornograficzne, seksualne lub w inny sposób naganne;

- zniesławiania, oszczerstwa, ośmieszania, prześladowania, gróźb, nękania, zastraszania lub nadużywania nienawiści rasowej, etnicznej lub używania określeń, które są w rozsądnym mniemaniu osoby obraźliwe lub w inny sposób naganne;

- przesyłania lub przekazywania (lub prób przesłania lub przesyłania) plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, boty kasujące, uszkodzonych plików lub danych lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie Serwisu lub komputery innych użytkowników;

- naruszania umownej, osobowej własności intelektualnej lub innych praw osób, w tym przy użyciu przesyłania, przekazywania, rozpowszechniania lub udostępniania w inny sposób wszelkich informacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu lub w sposób, który narusza jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa dowolnych stron (w tym prawa do prywatności lub reklamy);

- próby uzyskania hasła lub innych prywatnych informacji od innych Użytkowników;

- nieprawidłowego użycia kanałów wsparcia lub skarg, fałszywego raportowania do SportsManager.pl Sp. z o.o.;

- opracowania, rozpowszechniania, publicznego informowania pozostałych członków o "automatycznych" programach, "makro" programach czy innych programach do "oszustw" lub aplikacji z naruszeniem Umowy Licencyjnej;

- wykorzystywania, rozpowszechniania lub publicznego informowania pozostałych członków każdej gry o błędach, które dają niezamierzoną zaletę;

- złamania obowiązującego prawa lub regulacji, promowania lub zachęcania do nielegalnej aktywności w tym, ale nie ograniczając się do nich, hackowania, crackowania lub dystrybucji fałszywego oprogramowania lub cheatów i hacków do Serwisu.

W razie złamania przez Użytkownika którejś z powyższych zasad, SM zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia jego konta, bez zwracania kosztów zakupu kredytów lub opłat za konto premium. SM zastrzega sobie również prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, bez zwracania kosztów zakupu kredytów lub opłat za konto premium, bez podawania przyczyny.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Informacje zebrane od Ciebie są tematem zachowania właściwej społecznej polityki sieci społecznej. Korzystając z Serwisu, możesz udzielić sobie zgody na dzielenie się w ramach sieci społecznościowej swoim adresem email oraz innymi danymi osobowymi z SportsManager.pl Sp. z o.o.

Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania twoich informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Polityka Prywatności jest aktywna oraz jest częścią niniejszego Regulaminu.

Wyłączenie gwarancji / Ograniczenie odpowiedzialności

Zgadzasz się, że będziesz korzystał z Serwisu na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, SportsManager.pl Sp. z o.o. oraz jej spółki zależne, podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy i agenci zrzekają się wszystkich gwarancji, wyrażają lub wskazują, w związku z witryną i twojego użytkowania, w tym implikowanej gwarancji, możliwości handlu, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw, dokładności, autorytetu, kompletności, przydatności i terminowości. SM nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności zawartości Serwisu i zawartości dowolnej Strony związanej z Serwisem; SM nie ponosi odpowiedzialności za (I) błędy, pomyłki lub nieścisłości w treści, (II) obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, w ogóle jakiejkolwiek natury, wynikającej z dostępu do korzystania z Serwisu, (III) nieautoryzowanego dostępu do lub korzystania z naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych i/lub informacji finansowej w nim zapisanych, (IV) wszelkie przerwania lub zaprzestania transmisji do lub z Serwisu, (V) wszelkie robaki, wirusy, konie trojańskie lub tym podobne, które mogą być przekazywane do lub za pośrednictwem Serwisu przez Osoby trzecie, i/lub (VI) ewentualne błędy lub braki w treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, poniesione w wyniku korzystania z wszelkich treści zamieszczonych pocztą elektroniczną, przekazane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Serwisu. W żadnym wypadku SportsManager.pl Sp. z o.o., jej spółki zależne, dyrektorzy, urzędnicy, przedstawiciele, kontrahenci, partnerzy i pracownicy nie są zobowiązani do odpowiedzialności przed tobą lub osobami trzecimi za wszelkie szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, w tym dowolną stratę zysku lub utratę danych, wynikające z korzystania z Serwisu lub innych materiałów do których uzyskałeś dostęp lub pobrałeś z Serwisu, czy na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub innej podstawy prawnej, i czy SM została poinformowana o możliwości wystąpienia tych szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie do najszerszego zakresu, dozwolonego przez prawo w danej jurysdykcji. Wyraźnie potwierdzasz, że SM nie ponosi odpowiedzialności za użytkownika wysyłającego lub zniesławiającego, obrażającego lub zachowującego się niezgodnie z prawem wobec jakichkolwiek osób trzecich, a ryzyko uszkodzenia lub szkody z powyższego wynika, że spoczywa wyłącznie na Tobie. Zgadzasz się zabezpieczać oraz utrzymywać SportsManager.pl Sp. z o.o. oraz każdą z jego spółek zależnych, stowarzyszeń, dyrektorów, urzędników, agentów, wykonawców, partnerów i pracowników przed jakiekolwiek stratą, zobowiązaniem, roszczeniem, popytem, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikającej z lub w związku z (I) użytkowaniem i dostępem do Serwisu; (II) naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia tych Warunków Usługi; (III) naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń praw autorskich, własności, prywatności; (IV) wszelkimi roszczeniami, dotyczącymi jednego z twoich Zgłoszeń Użytkowników, które spowodowały szkody na rzecz osób trzecich; lub (V) wszelkimi publikowanymi lub umieszczanymi przez Ciebie treściami na lub za pośrednictwem Serwisu.

Ogólne

Odwiedzając lub korzystając z Serwisu, użytkownik zgadza się, że prawa Polski, bez względu na zasady konfliktu z prawem i niezależnie od twojej lokalizacji, będą regulowane przez ten Regulamin i wszelkie spory dowolnego rodzaju, które mogą powstać między tobą a SportsManager.pl Sp. z o.o., wszelkie roszczenia lub spór między tobą a SM, który pojawia się w całości lub w części w związku z Twoim Korzystaniem z Serwisu, jest podejmowana wyłącznie przez sąd właściwy znajdujący się w Polsce, a użytkownik wyraża zgodę, aby zrezygnować z obrony z braku osobistej jurysdykcji i ‘Forum non conveniens’ w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w Polsce. SM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez uprzedzenia i jesteś odpowiedzialny za przeglądanie niniejszych Warunków Serwisu dla wszelkich zmian. Korzystanie z SM po wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu będzie oznaczać Twoją zgodę i akceptację zmienionych warunków.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2016